Política de protecció de dades

Avís Legal

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, informa als usuaris en compliment del article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, del 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (des d’ara, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-les les dades personals que li són sol·licitades en el lloc Web per la prestació dels seus serveis.

És el titular del portal web www.vienaeditorial.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a:

C/ CORGEGA, 307, ENTL 2a. 08008 BARCELONA, B- 59902767, Tel. 934535500

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom  21611 , Foli   125, Full  25207, Inscripció 5 , és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: viena@vienaeditorial.com

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc Web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre las activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, assabentant-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament al Prestador del Servei el tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions Comerciales, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a la direcció viena@vienaeditorial.com  indicant en l’assumpte “BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE”.

Així mateix, podrà exercir els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit, limitació del tractament portabilitat de dades i oposició (segons recull els articles del 12 al 21), establerts per Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a:

C/ CORGEGA, 307, ENTLO 2ª. 08008 BARCELONA, NIF B- 59902767 o a través de correu electrònic a viena@vienaeditorial.com

i acompanyada d’una fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació  de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Els  usuaris o persones que els representin podran exercir en qualsevol moment el dret de accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL., a la següent direcció postal C/ CORGEGA, 307, ENTL 2a. 08008 BARCELONA, i/o electrònica viena@vienaeditorial.com en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas de que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de las normes particulars indicades per aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

TITULARITAT DELS FITXERS

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. amb domicili social a: C/ CORGEGA, 307, ENTL 2a. 08008 BARCELONA NIF: B- 59902767

És el titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http://www.agpd.es

En concret, les dades recollides a traves de la present web, s’incorporen al fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que les serà aplicable la present Política de Privacitat.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

RECOLLIDA I TRACTAMENT

El fitxer  NEWSLETTER  té com a principal caracteristica:

Finalitat

La finalitat de la incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

Per el Fitxer NEWSLETTER, oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web  www.vienaeditorial.com.

Resoldre les qüestiones formulades.

Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL.

Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es  signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin  incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. enviï informació periòdica i informar de nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça: viena@vienaeditorial.com Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Mesures de Seguretat

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu  abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats titulares de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL., podran dirigir-se a l’entitat, com  a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit, limitació del tractament portabilitat de dades i oposició (segons recull els articles del 12 al 21),  establerts per Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual necessita interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents  sistemes de consulta del fitxer:

Enviar un correu electrònic a: viena@vienaeditorial.com

Comunicació per escrit dirigida a:  VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. C/ CORGEGA, 307, ENTL 2a, 08008 BARCELONA.

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers son inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL., procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

Canvi de Normativa

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, es reserva el dret a modificar la present política amb l’objectiu d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests mencionats canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: viena@vienaeditorial.com.

AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL., és el titular del portal web www.vienaeditorial.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora els continguts del portals Web, domiciliats en:

C/ CORGEGA, 307, ENTL 2a, 08008, BARCELONA, B- 59902767, tel. 934535500,

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom  21611 , Foli   125, Full  25207, Inscripció 5 , és l’encarregada de la explotació, gestió i funcionament del portal Web mencionat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: viena@vienaeditorial.com

CONCEPTE D’USUARI

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com necessàries, el Prestador del servei podrà, dependent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Legal, en la versió publicada per VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot partir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. no es fa responsable de las webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.vienaeditorial.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar al portal Web www.vienaeditorial.com, com al accedir a la informació d’altres webs des de del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avií legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA  FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altra tipus.

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus  d’incidents. En cas de que  l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol de los “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegides por drets de propietat intel·lectual, titularitat de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzades en virtut d’autorització expressa de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL..

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de Seguridad que pugin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altre manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.vienaeditorial.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL., estan protegits por drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL..

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte en VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL. ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas de que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani algunes de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a Viena Serveis Editorials S.L. perquè procedeixin a la recerca d’incident.

Política de cookies

1. Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contenguin i de la forma en què utilitzi l’equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari. Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on  s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. Existeix també una segona classificacions segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

2. Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies de anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o por tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Para a això s’analitza la seva navegació en nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim. Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar quatre cookies d’aquest servei: _utma, _utmb, _utmc y _utmc . Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Pot trobar més informació sobre aquest tema  i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies en la següent adreça: https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquesta pàgina web.

Cookies de personalització: Són aquelles que en el nostre cas permeten recordar les preferències seleccionades per l’usuari durant la seva prèvia navegació per la nostra pàgina web (per exemple, l’idioma).

Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha en la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

3. Acceptació de la Política de cookies

VIENA SERVEIS EDITORIALS,SL  assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. No obstant, mostra informació sobre la seva política de cookies en la part superior de qualsevol pàgina del lloc web con cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar. Per acceptar la col·locació i/o lectura de les cookies analítiques de Google.

Modificar la seva configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la política de cookies de VIENA SERVEIS EDITORIALS,SL i modificar la configuració del seu navegador.

4. Com bloquejar o eliminar les cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció de ‘Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10”

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

Safari: apple.com/es/privacy/use-of-cookies